مدل توصیفی دانشگاه:

 

 

بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

ستادمرکزی- واحدهای استانی مراکز علمی‌کاربردی

(مدل توصیفی)

 

۱- جامعه اساتید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی  شامل  اعضاء هیأت‌علمی و مدرسان علمی‌کاربردی دارای شناسه مدرسی می‌باشد.

 

۲- تشکیلات بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در ستاد مرکزی دارای چارچوب مصوب دانشگاه‌های حوزه ستاد و صف، شامل یک مسئول، جانشین، پنج معاون و ..... می‌باشد. 

 

۳- تشکیلات بسیج اساتید در استان‌ها شامل یک مسئول و سه معاون و سایر عوامل ذیربط پیشنهاد می‌شود. ضمناً هماهنگی لازم با مسئول بسیج اساتید دانشگاه و استان ذیربط بعمل می‌آید .

 

۴- تشکیلات بسیج اساتید در مراکز در محدوده گروه‌های حل مسئله بوده و می‌تواند به سطح کانون زیر نظر مسئول استانی ارتقاء یابد.

 

** در اینجا کانون‌ها در قالب "کانون علم، فناوری و مهارت" در نظر گرفته می‌شود و هر زمینه تخصصی نام ویژه خود را در تکمیل خواهد داشت.

 

۵- سه گروه حل مسئله در یک مرکز و یا در سطح استان می‌توانند تشکیل یک کانون دهند.

 

۶- در بین هر  ۱۵ مرکز علمی‌کاربردی استان تشکیل یک کانون و بر این اساس وجود سه گروه حل مسئله ضروری است.

 

۷- در شرایطی که هیچ یک از حالات مفروض در استان وجود نداشته باشد مسئولیت کل امور با واحد استانی (رئیس واحد) و یا نماینده‌ی مورد تائید بسیج اساتید دانشگاه می‌باشد.

 

۸- مراکز علمی‌کاربردی  برخوردار از حداقل ۳۵ مدرس علمی‌کاربردی عضو بسیج می‌توانند تشکیل گروه حل مسئله دهند.

 

۹- هر مدرس علمی‌کاربردی با حداقل۸ واحد درسی در مراکز علمی‌کاربردی (در سال تقاضا) می‌تواند درخواست عضویت در بسیج اساتید دانشگاه داشته باشد.

 

۱۰- مراکز علمی‌کاربردی وابسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در تشکیل گروه‌های حل مسئله و تقاضای عضویت مدرسان مستثنی خواهند بود و با حداقل پتانسیل می‌توانند راه‌اندازی ‌شوند.

 

۱۱- واحدهای استانی با حداقل سه عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت می‌توانند تشکیل گروه حل مسئله دهند.

 

۱۲- اعضاء هیأت‌علمی و مدرسان ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی می‌توانند در گروه‌های حل مسئله، کانون‌ها و اندیشکده‌ها ذیل استا‌ن‌ها و مراکز  عضو باشند.

 

۱۳- ستان‌های با جمعیت مدرسی بیشتر از ۵۰۰ نفر ملزم به راه‌اندازی حداقل یک کانون با ساز و کار در برگیرنده گروه‌های حل مسئله می‌باشند.

 

 

برش: جغرافیایی، دانشگاهی، نیروی انسانی